Barents Maritime

En verdig samarbeidspartner på sjø og land


NorskEnglish

TRANSPORTLØSNINGER

Selskapet Barents AS – under logo og markedsnavn Barents Maritime, har drevet transport av levende fisk, smolt, død fisk og fiskeavskjær i en årrekke. Vi drifter i dag tre brønnbåter og leier i tillegg inn fartøy etter behov og type oppdrag. Resultatet er tilpassede løsninger og godt fornøyde kunder. Selskapet eier også tre selvlossere. 

 

TRANSPORT SOLUTIONS

The company Barents AS – under the logo and marketing name Barents Maritime, has been transporting live fish, smolt, dead fish and fish trimmings for years. We currently operate three own vessels and – in addition – charter vessels due to needs and type of assignments. The result is customized solutions and satisfied customers. The company also has three selfdischargers.

NorskEnglish

DRIFTSOPERASJONER

I vår portefølje inngår ulike driftsoperasjoner på sjø og land, der vi leverer hele prosessen fra prosjektering til bruksklar løsning. Eksempler er tømming og rens av tanker, utbygging av kaianlegg, tekniske løsninger og ombygging av fartøy. Vi omtales som løsningsorientert og effektive. 

OPERATIONS

Our portfolio includes various production operations at sea and on land, where we provide the whole process from design to turnkey solution. Examples are emptying and cleaning of tanks, expansion of small and medium ports and harbors, technical solutions and rebuilding of vessels. We are referred to as solution-oriented and effective.NorskEnglish

OPPTAK, LOGISTIKK OG PROSESSERING AV DØD FISK OG FISKEAVFALL

Oppdretterne klarer ikke selv å ta opp en laksemære full av død fisk. Det er åpenbart at død fisk i eller utenfor mæren gir dårlig vekstmiljø og økt dødelighet. Dette betyr økonomisk tap. I dag vet vi at særskilt prosessering med tilpasset fabrikkløsning gir både miljømessig og økonomisk gevinst. Med riktig tilnærming er dermed død fisk og fiskeavskjær et råstoff for ny verdiskaping.

Vi har jobbet særskilt med å få frem gode løsninger for dette og er i dag stolt tilbyder av tjenester for opptak, logistikk og prosessering av død fisk og fiskeavfall fra annen produksjon.

PICKUP, LOGISTICS AND PROCESSING OF DEAD FISH, FISH-TRIMMINGS AND FISH WASTE

Fish-farmers are not equipped to raise a salmon cage full of dead fish. It is obvious that the dead fish in- or outside the cage causes poor growth environment and increased mortality. This means economic loss. Today we know that a separate processing by a customised factory solution provides both environmental and economic gains. Thus, with the right approach, dead fish and fish trimmings is a raw material for new value creation.

We have worked particularly on developing solutions for this, and today our company is a proud provider of services for receiving-, logistics- and processing of dead fish and fish waste from other production.

NorskEnglish

NETTVERK OG SAMARBEID

Vårt selskap er medlem i Maritimt Forum Nord – et kompetansenettverk for sektoren i Nord-Norge. Vi deltar i tillegg i samarbeidsprosjekter over landegrensene ved Transportutvikling AS. Dialogen og samarbeidet med partnere i Russland, Island og Grønland er viktig for oss. Vårt framtids-fokus er å bidra strategisk og praktisk til en bærekraftig utvikling i den arktiske region – gjennom samarbeid.

NETWORK AND COOPERATION

Our company is a member of The Maritime Forum Nord – a competence network for the maritime sector in Northern Norway. We also participate in cooperation projects across borders with Transportutvikling AS. The dialogue and cooperation with partners in Russia, Iceland and Greenland is highly important to us. Our future focus is strategic and practical contribution to the sustainability of the Arctic region – through cooperation.NorskEnglish

ACHILLES JQS LEVERANDØR

Barents AS er kvalifisert i Achilles Joint Qualification System som leverandør til oljeindustrien. Kvalifikasjonen gjelder for «Stand-by Vessel» 3.8.18 og «Other Supporting Services» 3.99.99. 

ACHILLES TRANSQ LEVERANDØR

Barents AS er kvalifisert gjennom TransQ pre-kvalifiserings system som leverandør i Skandinavia av tjenester innenfor kategorien 8.8.10 Sea transport services. Vi imøteser gjerne din forespørsel!

ACHILLES JQS SUPPLIER

Barents AS is qualified in the Achilles Joint Qualification System as supplier to the oil industry. The qualification concerns the products «Stand-by Vessel» 3.8.18 and «Other Supporting Services» 3.99.99.

ACHILLES TRANSQ SUPPLIER

Barents AS is qualified by the TransQ pre-qualification system as supplier to the Scandinavian countries covering the category 8.8.10 Sea transport services. We welcome your request!

NYTT FRA BARENTS MARITIME


MER

Hva kunder sier om oss

“Skarvik AS ønsker å være helt i forkant når det gjelder kvalitet og effektivitet til våre kunder. Da har det stor betydning at samtlige medarbeidere i bedriften ser hvor viktig deres rolle er i den store sammenhengen. Markedet står ikke stille, og vi satser på en utvikling av sterkere medarbeiderskap for å imøtekomme endringene. Vi har nådd det første målet med konkrete handlingsplaner som medarbeiderene selv har prioritert. Motivasjon og fokus på praktiske løsninger har fått et løft, og Barents AS har vært en viktig støttespiller for å komme dit. Vurderinger fra de ansatte sier i tillegg litt om prosessledelsen: Inspirerende, kompetent, løsningsorientert og bestemt!”- Marius Løken, Daglig leder Skarvik AS